របៀបប្រើ OGM JAF PKEY Emulator v 5 ជាមួយ JAF 1.98.62 ក្នុង វិនដូ ៧

(1/1)

សំណាង Android:
1 . Right Click On "JAF Setup 1.98.62_NokiaHacks.exe"

2. Select 'Run as administrator'Ignore if you get any warning while Installing.

After Install "JAF Setup 1.98.62_NokiaHacks.exe"
---------------------------------------------------------------------------
1. Copy "OGM JAF PKEY Emulator v 5_NokiaHacks.exe" to "C:\Program Files\ODEON\JAF\"

(If you are Installed Jaf to any other Driver copy to the corresponding folder)

2. Now create "OGM JAF PKEY Emulator v 5_NokiaHacks.exe" short cut at Desktop.

How to create Short Cut ?
-------------------------------------
A. Right Click on "OGM JAF PKEY Emulator v 5_NokiaHacks.exe"

B. Goto Send to ---> Desktop (create shortcut) .. Click....Done..!!3. Now Right Click on "OGM JAF PKEY Emulator v 5_NokiaHacks.exe" Goto "Properties".

4. Click "Compatibility" tab.

5. check "Run this program in compatibility mode for:" and set "Windows XP (Service Pack 3)"

6. check "Run this Program as Administrator"
 
7. Click "Apply" "OK" ........

( Windows XP users No Need to do steps 3,4,5,6,7  :no)Done ..!!!!!!  :hooray

Now It Will Work Perfect in Window 7 .

Download JAF and Pkey - Download

Navigation

[0] Message Index