គំនូរជីវចល Ching Chang

(1/1)

ថ្មផុស:
សូមរង់ចាំទស្សនាគំនូរជីវចល ឈីងចាំង
ដែលនឹងមានចេញផ្សាយជូនទស្សនានៅលើគេហទំព័រដ៏ថ្មីមួយ
មានតែគេហទំព័រនេះមួយគត់! រក្សាសិទ្ធ
ឆាប់ៗនេះ!

Navigation

[0] Message Index